Boendeinfo

Välkommen till Samfälligheten Aniara, allas vårt gemensamma bostadsområde och ansvar!

Aniara byggdes 1970 i SMÅAs regi och består av 92 enskilda fastigheter, både radhus och kedjehus. I området finns 3 lekplatser, garagelängor och parkeringsplatser som är avsedda för oss boende i området.

Vad innebär det att bo och leva i en samfällighet? – I samband med att du/ni köpte hus här på Tumultgränd blev ni medlemmar i Aniaras samfällighetsförening. Medlemskapet är obligatoriskt enligt lagen om samfälligheter. Ni äger ert hus och i de flesta fall är även tomten friköpt. Förutom den egna fastigheten har vi anläggningar och saker som ägs och brukas av oss alla gemensamt, t ex sopbehållare, parkeringsplatser, garagelängor, lekplatser, vägar, lyktstolpar, skogspartier, gräsytor, träd, buskar, avloppsledningar, brunnar, vatten, värmesystem, elledningar, elskåp, TV-anläggning, mm. Allt detta kallas för gemensamhetsanläggning. Vi äger gemensamhetsanläggningen tillsammans. Det är alltså samfällighetens uppgift att sköta, underhålla och förvalta den. Det är vi som bor här som tillsammans skapar trivsel, trygghet och gemenskap!

Styrelsen

På årsmötet, som hålls under våren varje år, beslutar vi medlemmar tillsammans om hur vi vill att saker skall fungera. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och därför är det viktigt att du som medlem närvarar på mötet. På årsmötet går vi igenom inkomna motioner, ekonomi och ibland behöver vi ta beslut genom omröstning och där väljs även den styrelse som ska förvalta anläggningen. Vill ni engagera er så kontakta valberedningen, se hemsidan! Våra stadgar finns presenterade på vår hemsida www.aniara.se

Städdagar

Två gånger per år, vår och höst, anordnas städdagar för att hålla fint i området. Vi hjälps alla åt om vi har kraften i behåll. Om vi inte har möjlighet att vara med just den dagen så hjälper vi till en annan dag i anslutning till städdagen. Kontakta någon i styrelsen så får du information om vad som behöver göras. Det kan vara att olja träbänkar, klippa häckar, kratta och rusta upp. Städtillfällena avslutas alltid med något gott från vår Fritidsgrupp! Tiden mellan våra städdagar hjälps vi åt att hålla snyggt och trivsamt så som att plocka upp skräp, hålla oss till de regler som gäller och visa hänsyn och engagemang.

En välskött samfällighet ger ett trevligt intryck samt ökar värdet på fastigheten vilket innebär ansvar för dig och mig.

Sopor/återvinning

I vår samfällighet sorterar vi våra sopor för miljö och ekonomi. Det finns tre sopstationer nere vid garagen och en vid infarten till kedjehusen. I dagsläget behöver vi inte ha alla öppna då vi är bra på att sopsortera. Vid garagen finns även en moluck där vi slänger vårt matavfall. Påsar finns i skåpet mellan garagelängorna.

Dessutom finns även återvinning för tidningar och glas.

Parkering/garage/bilkörning i området

I hela vårt område håller vi en låg hastighet, max 10 km/h. Kör långsamt och uppmärksamt med tanke på alla barn som leker. För att undvika onödig bilkörning i området ber vi medlemmarna att inte parkera på sina tomter. Varje hus har ett angivet garage som ska användas till att parkera bilen i, det är inte tillåtet att parkera bilen inne mellan bostadshusen. Det finns 36 parkeringsplatser. Dessa är inte avsedda som långtidsparkering eller som parkering för husvagnar, släp eller stora arbetsbilar. Arbetsbilar och bilburna besökare hänvisas till gatuparkering på Tumultgränd. Det är inte tillåtet att tvätta bilen i området, då det förorenade vattnet går ned i våra dagvattenbrunnar. Varje enskilt garage bör tas upp i respektive hemförsäkring.

Det är inte tillåtet att ladda elbilar i garagen då vårt elnät i garagen inte klarar detta.

Häckar/buskar/kantstenar

Häckar & buskar ska klippas så att de hålls innanför tomtgränsen och skapar bra sikt. Vi ska även hjälpas åt genom att gräva bort överflödig jord, vid våra tomtgränser, som annars skapar tryck så att kantstenarna kan gå sönder.

Om- och tillbyggnad

När det gäller altanbyggen, friggebodar, plank och skärmtak så hänvisas till Boverkets regler. Inom samfälligheten rekommenderas medlemmar att kontakta berörda grannar om det påverkar deras närmiljö. Läs mer hos Stockholms stad för bra information. https://bygglov.stockholm

Grannsamverkan

Kontakt grannsamverkan@aniara.se

Grannsamverkan betyder samverkan mot brott. Prata med grannar när ni reser bort och byt gärna kontaktuppgifter med varann! Läs mer på www.samverkanmotbrott.se

Styrelsens starka rekommendation till medlemmarna är att klippa ner sina häckar och buskage för att minska risken för inbrott.

Föreningsavgiften

En faktura/kvartal (dvs 4 ggr /år) skickas per mail eller i pappersform i brevlådan.

Detta ingår i föreningsavgiften: Fjärrvärme, vatten, sophämtning, snöröjning, belysning i området, kabel-tv från Tele2/Comhem.

Ju mer vi hjälps åt desto mer kan vi hålla våra kostnader nere. Slarv kostar pengar för alla i samfälligheten och skapar osämja.

Facebook ”Aniara samfällighet Tumultgränd” · Kontakta styrelsen styrelsen@aniara.se